Destek Yönetim Sistemine Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE (DYS) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi
 • EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi)
 • EK B (Yararlanıcı Bilgi Formu)
 • İmza Sirküleri veya İmza ve yetkileri gösterir Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı
 • Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya elektronik ortamda alınan Ticaret Sicil Belgesi (MERSİS'de kaydı bulunması zorunlu olmayan tüzel kişilerin bu belgeyi ibraz etmeleri zorunlu değildir. Anonim şirketleri için Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık yapısı bilgisinin yer almadığı durumlarda, ortaklık yapısını gösterir Noter Onaylı Karar Defteri, Hâzirun Cetveli veya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden alınacak Ortaklık Durum Belgesi ibraz edilebilir.)
 • Yararlanıcı adına temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı Vekâletname (varsa)
 • T.C. Kimlik Belgesi Örneği (Yararlanıcı Gerçek Kişi ise)
 • Kapasite Raporu (Varsa)
 • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)
 • Yetkilendirmesi Talep Edilen Kullanıcının Kimlik Fotokopisi
 • Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;
  • Firma bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi sunulması gerekmektedir.(Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü..vb.)
  • Firma bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm belgeler “DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi” ekinde ibraz edilmelidir.
 2. Her belgenin ayrı ayrı taranarak .pdf dosyasına dönüştürülmesi gerekmektedir. (Örn: EK A tek .pdf, Kapasite raporunun tüm sayfaları tek .pdf vb)
 3. Tüm belgeler Genel Sekreterliğimize KEP aracılığıyla iletilmelidir: itkib@hs01.kep.tr
 4. Firmaların MERSİS'te kayıtlı bilgileriyle başvuruda ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin farklı olması durumunda başvurular işleme alınmayacaktır. Bu nedenle; öncelikle MERSİS kayıtlarının kontrol edilmesi, eksikliklerin tamamlanarak MERSİS kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir.
 5. EK B ve EK C formları elektronik ortamda bilgisayarınızda doldurulmalıdır.
 6. EK A-B-C formları İmza Sirkülerinde temsile yetkisi olan (münferit/müşterek) aynı kişiler tarafından imzalanmalıdır.
 7. Yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı bir EK C ibraz edilmelidir. Her kullanıcının yetkili olacağı modüllerin belirtilmesi gerekmektedir.
 8. EK C'de yetki başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmelidir. (Yetki süresi azami 3 yıldır. Firmanın imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihinin 3 yıldan daha yakın bir tarih olması durumunda imza sirküleri geçerlilik tarihi esas alınacaktır.)
 9. İlgili mevzuat linki: (https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys)

 

 

 

 

Destek Yönetim Sistemine Giriş  Linki:   (https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm)

 

Nasıl Kayıt Olunur?  Linki:  (https://ticaret.gov.tr/data/5e5d139113b876e6d067f5b2/DYS-Kayıt%20Sunumu%20(04.01.2021).pdf)

Yararlanıcılar İçin DYS Kullanımına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 

 

BELGELER VE FORMLAR

DYS Kayıt Başvuru Dilekçesi

EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi)

EK B (Yararlanıcı Bilgi Formu)

EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)

EK D (Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu)

EK E (Başvuru Merkezleri)