Bülten Sıra No: 2022/5346

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulama Tebliği’nde Yapılan Düzenleme Hk.

16 Haziran 2022, Perşembe

Sayın Üyemiz,

16.06.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) yayınlanmış olup, bahse konu Tebliğ’de ‘Kayıtlı İhracatçı Sistemine başvuru’ başlıklı 3. maddesinin ikinci fıkranın son cümlesinde belirtilen “Nüshalarla birlikte başvuru sahibinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine kaydının bir örneği ile imza sirküleri de gönderilir.” ifadesi, “Nüshalarla birlikte; başvuru sahibinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu ile bağlı mevzuatta belirtilen kıstaslar kapsamında ilgisine göre, Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği gönderilir.” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle başvuru esnasında Ticaret sicil evraklarının temin edilmesi hususunda kolaylık sağlanmıştır.

Anılan Tebliğ’in “Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkeler” başlıklı 5. Maddesinde de değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikle; Kayıtlı İhracatçı Sistemine entegrasyona ilişkin şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha erken bir tarih olması durumunda; söz konusu tarihler arasında (bu tarihler dahil olmak üzere), ilgili ülkede kayıtlı ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanları veya yetkili idarelerce düzenlenen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdarelerine sunulabilecektir. Bu hallerde; belirtilen tarih aralığına denk düşen dönemde ilgili ülkelerde düzenlenmiş olup Gümrük İdarelerine sunulan menşe beyanları ve Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilebilecektir.

Şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha geç bir tarih olması durumunda ise; şartların karşılandığı tarihten önce yalnızca, ilgili ülkede yetkili idarelerce düzenlenen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdarelerine sunulabilecektir. Bu hallerde; Gümrük İdareleri tarafından, şartların karşılandığı tarihten önce ilgili ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri kabul edilecek; bu tarihten önce ilgili ülkedeki kayıtlı ihracatçılarca düzenlenen menşe beyanları kabul edilmeyecektir.

İlgili Tebliğ’e yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yapılan değişiklere ayrıntılı olarak- https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-6.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.