Bülten Sıra No: 2017/3257

28 Kasım 2017, Salı

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Sayın Üyemiz,

 

26.11.2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazetede “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlanmıştır. Kararın tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126-13.pdf linkini tıklayarak erişebilirsiniz.

 

Söz konusu Karar ile özetle;

 

1- İhracatını gerçekleştirmesine rağmen özel şartlardan birini veya bazılarını yerine getiremediği için ya da belirlenen diğer şartları ihlal ettiği için müeyyide maruz kalacak firmaların müeyyidesinin, ihracatını tamamlamadığı için müeyyideye maruz kalacak belge müeyyidesine nazaran daha da hafifletilmesi söz konusudur. Bazı durumlara mahsus olarak, mevcut şartlara uyamayanlara yeni şartlar belirlenecektir ve ilgili firmalar yeni şartlara da uyamazsa o zaman aynı bir şekilde mevcut müeyyide uygulamasına devam edilecektir.

 

2- Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Ekonomi Bakanlığı/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlara uyulmadığı durumlarda ve belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamının ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi Tebliğ ile belirlenen döviz kullanım oranın aşılması durumunda, belge/izinlere 6 ay süresinde indirimli teminat yasağı getirilmesi ve müteakip ihlallerde bu teminatın vergilerin iki katına kadar arttırılabileceği belirtilmektedir.

 

3- İndirim Teminat uygulamasında;

 

  • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne haiz firmalar ve belge/izin müracaat tarihinden önceki son iki takvim yılında herhangi bir yıl için asgari 25 Milyon ABD Doları ihracatı olan Onaylanmış Kişi Statüsü sahibi imalatçı firmalar için %1 (İki yıl süresince),
  • Belge/izin müracaat tarihinden önceki son iki takvim yılında herhangi bir yıl için asgari 5 milyon ABD Doları ile 25 Milyon ABD Doları arasında ihracatı olan Onaylanmış Kişi Statüsü sahibi imalatçı firmalar için %5 (İki yıl süresince),
  • Onaylanmış Kişi statüsü sahibi firmalar için de, %10 indirimli teminat uygulanması söz konusu olacaktır.

 

DİR Kararı’nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerindeki %10 indirimli teminat hakları devam etmektedir.

 

4- Özellikle belge revizeleri olmak üzere kapatma işlemi öncesindeki bazı işlemleri Bölge Müdürlüklerinin veya belli statüye haiz Belge sahibi firmaların doğrudan yapabilmesine ilişkin bu Kararın 26 ncı maddesi itibarıyla yetki alınması söz konusudur.

 

5- DİR Kararında, bazı maddelerde dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili işlemlerde hala “İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği” olarak kalan ibareler yerine “Bölge Müdürlüğü” ibaresi konmuş ve dahilde işleme izinleri ile ilgili işlemlerde “Gümrükler Genel Müdürlüğü” ibareleri de “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

 

6- Dahilde işleme izinleri ile ilgili müeyyideli kapatma işlemlerine, doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı itiraz edilmesi yerine, “4458 sayılı Gümrük Kanunun 242 nci maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulabileceği” ifadesine yer verilmiştir.

 

7- İkincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde; (ve ikincil işlem görmüş ürünle ile ilgili kati ithalat işlemleri yapılmamışsa) müeyyide uygulanırken, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden hesaplanan verginin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden Gümrük Kanunun 238 inci maddesi hükmünün uygulanması söz konusudur. (Daha önce ikincil işlem görmüş ürünlerde müeyyide, -maalesef ısrarla yanlış bir şekilde- ilgili hammaddenin tamamına uygulanabiliyordu.)

 

8- Belgesini müeyyidesiz kapattığı halde, denetim sonucunda (Örn.Gümrük Müfettişlerince sonradan kontrol incelemesinde), belge kapsamındaki asıl işlem görmüş ürün ve ikincil işlem görmüş ürünlerin kullanım oranının farklı olduğunun bir başka ifade ile belge alınırken ilgili üründe kullanım oranı eksik beyan edildiği için ilave ihracat taahhüdü oluşan ve bu ihracat olmayınca müeyyideye maruz kalan firmalara yönelik olarak, bu firmalara uygulanacak müeyyidenin ilgili hammaddenin tamamına uygulanması yerine sadece kullanım oranındaki eksik kısım için müeyyide uygulanmasının sağlanması (Karar’ın 23 üncü maddesindeki ağır müeyyidenin oldukça hafifletilmesi) söz konusudur.

 

9- İthalatta ve yurt içi alımlarda, MBR aşımlarına uygulanan mevcut müeyyide uygulamasının kaldırılması söz konusudur.

 

10- Son olarak, bu Karar’da bahsi geçen bazı hususlar için bu Karar’a istinaden yayımlanacak Tebliğ ile somutlaşmalar olması ve ilgili hususların detaylandırılması söz konusu olacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.