Bülten Sıra No: 2004/25

22 Nisan 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: GENEL SEKRETERLİK

1-Yurtdışındaki Şirket /Mağaza / Depo/ Şubelerin Belirtilen Harcamalarının Desteklenebilmesi Hk.<br> 2-G.Kore Menşeli 5402.43 G.T.İ.Pozisyonlu PES İpliklerde Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Talebi Hk.<BR> 3-Rusya Federasyonu’na Yönelik Vize Sorunları Hk.<br> 4-İstanbul Ticaret Üniversitesi’ nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Yüksek Lisans Programları Hk.<br> 5-Macaristan’ın 1 Mayıs 2004 Tarihinden İtibaren Uygulamaya Koyduğu Yeni “ Motorlu Taşıt Vergileri “ Hk.<BR> 6-Irak’a Yapılan İthalat Hk.<br> 7-GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Geçici Anti-damping Vergisi Konulması Hk.<BR> 8-Batı Afrika Ülkeleri’nden Gelen Dış Talepler Hk.<br> 9-Nijerya Hükümeti Tarafından Bazı Ürünlerin İthaline Yasak Konulması Hk.<BR> 10-Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından Düzenlenen “ Kariyer Günleri “ Hk.<br> 11- Sahte Çeklerle Çalışan Nijeryalı Firma Hk.<br> >>

Üyelerimize Sirkülerler ve Duyurularımız Artık Elektronik Ortamda iletilecektir.

Genel Sekreterliğimizce yayınlanmakta olan sirkülerler ve duyurular 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren artık sadece internet sayfamızda (www.itkib.org.tr) yayınlanarak ve Genel Sekreterliğimize kayıtlı bulunan e- posta adreslerine gönderilmek suretiyle üyelerimize ulaştırılacaktır. Detaylı bilgi  11.03.2004 tarihinde  üyelerimize posta ile  gönderilen ve web sitemizde yayınlanan Genel Sekreterliğimizin 7 nolu sirkülerlerinde  yeralmaktadır.

 

1-Yurtdışındaki Şirket /Mağaza / Depo/ Şubelerin  Belirtilen  Harcamalarının Desteklenebilmesi Hk.

2-G.Kore Menşeli 5402.43 G.T.İ.Pozisyonlu PES İpliklerde Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Talebi Hk.
3-Rusya Federasyonu’na Yönelik Vize Sorunları Hk.

4-İstanbul Ticaret Üniversitesi’ nin  Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Yüksek Lisans Programları Hk.

5-Macaristan’ın  1 Mayıs 2004 Tarihinden İtibaren Uygulamaya  Koyduğu Yeni “ Motorlu Taşıt Vergileri “  Hk.

6-Irak’a Yapılan İthalat Hk.

7-GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Geçici Anti-damping Vergisi Konulması Hk.

8-Batı Afrika Ülkeleri’nden Gelen Dış Talepler Hk.

9-Nijerya Hükümeti Tarafından  Bazı Ürünlerin İthaline Yasak Konulması Hk.

10-Dokuz Eylül Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi  Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından  Düzenlenen                 “ Kariyer  Günleri “ Hk.

11- Sahte Çeklerle Çalışan Nijeryalı Firma Hk.

 

1-Bilindiği üzere “ Yurtdışındaki şirket /mağaza / depo/ şubelerin  belirtilen  harcamalarının desteklenebilmesi için  harcamaların  fatura / ödeme makbuzu ile belgelendirilmiş ve ödemenin bankacılık sistemi aracılığı ile  yapıldığının , bunun mümkün olmaması halinde ilgili ülkenin noter ,  meslek odası , vergi dairesi veya diğer idari mercilerin onayı ile ödemenin  tevsik edilmiş olması “ ibaresi yer almaktadır.

Ancak  Çin ve Bulgaristan'da  ödemelerin yerel bankalar üzerinden  yapılmasında sorunlarla karşılaşıldığının tespit edilmesi nedeniyle , yukarıda ifade edilen hüküm gereği kira, demirbaş , reklam giderlerine ilişkin ödemelerini bankacılık sistemi aracılığı ile yapamayan firma başvurularının, sözkonusu giderlere ilişkin fatura / ödeme makbuzunun veya ödemenin gerçekleştirildiğine dair  muhasebe  kayıtlarının ilgili ülkenin noter , meslek odası , vergi dairesi veya diğer idari mercilerine onaylattırıldıktan sonra Ticaret  Müşavirliği / Ataşeliği bunların olmadığı ülkelerde Türk Konsoloslukları’nın onayı alınarak sunulması halinde Genel Sekreterliğimiz tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

 

2-5402.43 G.T.İ.Pozisyonundaki Polyester ipliklerin Güney Kore’den ithalatında, 30.11.1999 tarihinden bu yana uygulanan kesin anti damping vergisi önlemi 30.11.2004 tarihinde sona erecektir.

Ancak, süre bitiminden önce yerli üreticilerin veya  yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşların, üreticisi bulundukları anılan ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilirler.Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en az üç ay önce ;

T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü, Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/Ankara    Tel: 0312 204 77 02 veya  0312 204 77 22  Faks: 0312 212 87 65

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr  adresine ulaştırılması gerekmektedir.

            3-İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştireceği ‘’Yüksek Lisans Programları’’ nı   10 Mayıs 2004 tarihinde başlatacaktır. Yüksek Lisans Programları : * Uluslararası Ticaret, *İşletme, *Muhasebe ve Denetim, *Uygulamalı Psikoloji, *Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği şeklindedir. İlgilenen üyelerimiz aşağıdaki adres ve irtibat numaraları ile temasa geçebilirler.  İstanbul Ticaret Üniversitesi Ragıp Gümüşpala cad. No : 84 34378 Eminönü – İSTANBUL Tel : 0 212 511 41 50 (25 hat) 0 212 511 41 70 - 71(direkt hatlar) e-mail : enstitu@iticu.edu.tr  www. iticu.edu.tr

4-Rus- Türk İşadamları Birliği’nden gönderilen bir yazıda; son aylarda Rusya Federasyonu’na havayolu ile gelen Türk vatandaşlarının Moskova'daki havaalanlarında sık sık vize sorunları yaşadıkları, bazılarının

Rusya'ya girişlerine izin verilmediğinin gözlendiği ifade edilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nden de  alınan  bilgilere göre,sorunlu vakaların çok nemli bir bölümünü, Rusya'daki fuarlara katılmak için ticari amaçla gelen , ancak  “turist” vizesi ile ülkeye giriş yapmak isteyen işadamlarımızın  yaşadığı belirtilmektedir.

Rusya Federasyonu vize mevzuatına göre, fuar dahil  iş görüşmeleri için ülkeye gelen işadamlarının ”ticari vize” almaları mecburiyeti vardır. İşadamlarımızın bu kurala uygun davranmaları hem şart  hem de kendi menfaatleri gereğidir.

Yazıda devamla ,ayrıca  bu tür vize ihlalleri yüzünden gümrüklerde yaşanan sorunlar, Rusya'da yaşayan ve usulüne uygun vize sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da dolaylı  olarak etkilemekte, onların ülkeye girişlerinde de uzun bekleyişler ve kontroller  ortaya çıkardığı  ifade edilmektedir.

İşadamlarımızın hem kendilerinin mağdur olmamaları , hem de diğer vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep olunmaması için Rusya vizesi konusunda daha titiz davranmaları hususu önemle duyurulur .

 

5-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda ; Budapeşte Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atıf yapılarak  Macaristan ‘da 1 Ocak 2004 tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde ( büyük bir çoğunluğu 1 Mayıs 2004’ten itibaren ) “ Yurt Dışında Kayıtlı Taşıtların Vergilendirilmesinde Değişikiklere “ gidildiği bildirilmekte ve Macaristan Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren uygulamaya  konulan yeni “ Motorlu Taşıt Vergilerinin “ ücretli geçiş belgesi sahibi taşıtlardan ve uluslararası anlaşmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça herhangi bir geçiş belgesi olmayan taşıtlardan Macaristan’a girdikleri anda  tahsil edileceği , ücretsiz geçiş belgesine sahip taşıtların ise anılan vergiyi ödemekle yükümlü olmadıkları bildirilmektedir.

 

6-Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.04.2004 tarihli yazıda, Bağdat  Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen , Irak makamları ile yapılan bir görüşmede, 1 Nisan 2004’te başlaması öngörülen Irak’a yapılan ithalatta %5 oranında gümrük vergisi tahsil edilmesine ilişkin uygulamanın kesinleşmiş resmi bir karar bulunmamakla birlikte 15 Nisan 2004 tarihine  kadar ertelendiği, ayrıca sözkonusu uygulamaya geçilmesinin 1 Temmuz 2004 tarihine sarkabileceği bildirilmektedir. 

 

7-Güney Afrika  Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret İdari Komisyonu’nun 23 Mayıs 2003 tarihinde ülkemiz menşeli battaniyelik akrilik kumaş ithalatına karşı başlatmış olduğu damping soruşturmasında, anılan Komisyon 13 Şubat 2004 tarihinden itibaren 6 aylık süre için ülkemiz menşeli akrilik kumaş ithalatında, Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 11.78 Rand/Kg; diğer ihracatçı firmalar için ise 15.50 Rand/Kg oranlarında dampinge karşı geçici vergi konulmasına karar vermiştir.           

 

8- Genel Sekreterliğimize çeşitli kanallardan ulaşan  ve web sayfamızın dış talepler bölümüne yerleştirilen Batı  Afrika ülkelerinden  gelen  ithal  taleplerine cavap vererek sözkonusu ülkelerin firmaları ile ticari temas kuran Türk firmalarının azami dikkat göstermeleri menfaatleri gereğidir.

 

9-Nijerya Hükümeti tarafından, 7 Nisan 2004 tarihinden itibaren, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile ayakkabı ve çantaların yeraldığı pek çok ürünün de içlerinde yeraldığı ithali tamamen yasaklanacak mallara ilişkin liste yayımlandı. Anılan gruplarda yeralan ancak yasaklama dışı bırakılan ürünlere ilişkin liste Genel Sekreterliğimiz, AB-GB ve Anlaşmalar Şubesi’nden temin edilebilir. Tel:0212 454 00 02/1307-1308-1309-1310  E-Posta: ab@itkib.org.tr

 

10-Dokuz Eylül Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi  Tekstil Mühendisliği Bölümü tarafından  13 Mayıs 2004 tarihinde  Bornova Sosyal Tesislerinde  “ Kariyer  Günleri “ düzenleyecektir.  İlgilenen üyelerimiz  D.E.Ü Müh . Fak. Tekstil Mühendisliği’nin aşağıda yeralan irtibat numaraları ile temasa geçebilirler.  Tel: 0232- 388 28 69  Faks: 0232-388 78 67

 

11- Aşağıda isim ve adresi bulunan Nijerya firması ile kurulacak ticari ilişkilerde dikkatli olunması üyelerimizin menfaatleri gereğidir. Jaytıs James  Adres: 37 Olafuyi Popoola Street Beesam , Mofoluku, Oshodi , Logos, Nijerya  Tel: 234- 80-34 016 685      0234- 1 493 63 62  e-mail: jaytis@yahoo.com

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.