Bülten Sıra No: 2004/21

15 Nisan 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: UYGULAMA ŞUBESİ

DİİB İşlemleri Esasları Hk.

 

Konu: DİİB İşlemleri Esasları Hk.

 

Bilindiği üzere;  99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın 25. Maddesinde  "Müsteşarlık bu Karar hükümlerine istinaden, Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir" hükmüne amir bulunmaktadır.

 

Müsteşarlık Makamından alınan 12.04.2004 tarih ve 572 sayılı Onay çerçevesinde; Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.04.2004 tarih, 2401 sayılı telefaks talimatlarında anılan tarihten itibaren Dahilde İşleme İzin Belgesi taleplerinde:

 

1) 26.03.2004 tarih ve 0120001970 sayılı uygulama esaslarında belirtilen "NE:30/1'in altındaki pamuk ipliği ithalatı için Dahilde İşleme İzin Belgesi  düzenlenmemesi" ile ilgili maddenin

 

      "Firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracat projelerinin değerlendirilmesinde, proje çerçevesinde ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az %50'sinin iç piyasadan karşılanması koşuluyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatına izin verilmesi "şeklinde değiştirilmesi,

 

2) Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespiti maksadıyla, belge müracaatlarında firmaların geriye dönük son 12 aylık döneme ait SSK bordrosu ve elektrik faturalarının talep edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

 Bu bağlamda;

 

13.04.2004 tarihinden itibaren yapılacak Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurularında ihracata konu mamulün bünyesinde kullanılacak NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az %50'sinin iç piyasadan karşılanması şartıyla belge düzenleneceğinden, ekte gönderilen şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütnamenin alınması ve söz konusu belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasında ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanılan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin %50'sinden fazlasının ithalat yoluyla karşılanmış olması halinde aşan kısım için müeyyide uygulanması,

 

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatlarının Birliklerce yapılacak ön incelemesinde başvuru sahibi firmanın mevcut istihdamına ilişkin SSK bildirim bordrosu ve elektrik faturasının (son bir yıl içerisinde belli bir dönemi kapsayan) talep edilmesi ve bunların fiili üretim kapasitesi ile uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiği ifade edilmektedir

 

EK:1 Sayfa(Taahhütname örneği )

 NOT: Taahhütname Örneği aşağıda yeralmaktadır

 

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ANKARA

 

 

 

                                               İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ

 

 

........... tarih ve .............. sayılı müracaatımızda firmamız adına düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgemizde taahhüt ettiğimiz ihracatı, belgemizde belirtilen şartlara uygun olarak Dahilde İşleme Rejim Kararı ve Tebliğleri hükümlerine göre yerine getireceğimizi, ithal ettiğimiz ve/veya tecil terkin sistemi kapsamında yurt içinde satın aldığımız malları tahsis gayesine uygun olarak kullanacağımızı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın önceden müsadesini almadan üçüncü şahıslara devir ve temlik etmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

            Yukarıda yazılı taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili yararlanılan her türlü istisna ve tedbirleri hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerince ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.