Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmelik Gerekçesi

Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarih ve 27958 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3/6/2011 tarih ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi ile Bakanlığa gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde Gümrük ve Ticaret Konseyi kurulması hükme bağlanmıştır.

Belirtilen Kanun Hükmünde Kararname maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Gümrük ve Ticaret Konseyinin oluşumu, üyelerinin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.