Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği Taslağı

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Konseyinin oluşumu, organları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkan: Gümrük ve Ticaret Konseyi Başkanını,

ç) Genel Kurul: Gümrük ve Ticaret Konseyi Genel Kurulunu,

d) İcra Kurulu: Gümrük ve Ticaret Konseyi İcra Kurulunu,

e) Komisyon: Gümrük ve Ticaret Konseyi Çalışma Komisyonlarını,

f) Konsey: Gümrük ve Ticaret Konseyini,

g) Sekreterya: Strateji Geliştirme Başkanlığını,

ğ) Üye: Gümrük ve Ticaret Konseyi Üyesini,

ifade eder.

  
 

İKİNCİ BÖLÜM

 
 Konseyin Oluşumu ve Görevleri

 

 

İlkeler

Madde 4 – (1)Konsey, gümrük ve ticaret politikalarına, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak katılımı ve işbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yön vermeye katkı sağlayan bir organdır. Konsey, çalışmalarında uluslararası gelişmeleri, dünya ticaretindeki eğilimleri ve ülke koşullarını gözetir. Katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır. Değişimi ve yenilikleri öngörerek, sonuç odaklı, analizlere dayalı çalışma kültürünü benimser.Sistemin tüm paydaşlarının güven duyduğu saygın bir kurum olmayı hedefler.

Konseyin oluşumu

Madde 5 

(1) Konsey Başkanı, Bakandır.

(2) Konsey, aşağıda belirtilen üç grubu temsil eden üyelerden oluşur:

a) Doğal üyeler: Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı.

b) Temsilci üyeler:

1) Kamu kesimi grubu: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığını temsilen Müsteşar,Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsünü (TSE) temsilen Başkan düzeyinde birer üye.

2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifler Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB),Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE-KOOP), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF),Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerini temsilen görevlendirilecek yönetim kurulu başkanı, üye sayısı sırasına göre ilk üç sırada olan Gümrük Müşavirleri Dernekleri Başkanları.

c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından; gümrük ve ticaret alanlarında uzmanlık ve kariyere sahip, en az dört üye üniversitelerden olmak üzere toplam sekiz üye seçilir. Bu bent kapsamında, üye olarak seçilecek kişilerde aşağıdaki niteliklerden birinin bulunması yeterlidir.

 1) Gümrük ve ticaret alanlarında yer alan konularla ilgili olmak koşuluyla öğretim üyeliği yapmış veya yapmakta olmak,

 2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlığın görev alanında yer alan konularla ilgili olmak koşuluyla en az genel müdür düzeyinde görev yapmış veya yapmakta olmak,

 3) En az 10 yıl yargı alanında üye, tetkik hâkimi veya savcı olarak görev yapmış olmak,

 4) En az 10 yıl gümrük müşavirliği veya avukatlık yapmış olmak,

(3) Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez. Konsey çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahiptir.

(4) Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır.

(5) Sivil toplum grubu temsilci üyeliklerine yönelik ek taleplerin sonuçlandırılmasına Bakan yetkilidir.

Konseyin görevleri

Madde 6 – (1)Konseyin görevleri şunlardır:

a) Gümrük ve ticaret alanında yapacağı araştırma, çalışma ve eylemler ile toplumun çeşitli kesimleri ve bu konuda politika belirleyen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, uluslararası gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, adil, verimliliği esas alan etkin bir gümrük ve ticaret sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, gerekli strateji ve politikaları objektif esaslara göre belirleyerek, görüş ve öneri sunmak.

b) Gümrük ve ticaret alanında hizmet kalitesini yükseltmek ve piyasa düzenine zarar verici unsurlarla mücadele stratejisi oluşturmak üzere, Bakanlığın görev alanına giren faaliyetlerin etkinleştirilmesiyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve bu öneriler doğrultusunda taslak mevzuat metinleri hazırlamak,

c) Sistemde aksayan ve uygulamada sorun oluşturan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,

ç) Gümrük ve ticaret mevzuatı ile politikalarına ilişkin güncel ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek belirlenen amaçlara uygun bir gümrük ve ticaret politikası oluşturulması için önerilerde bulunmak,

d) Gümrük ve ticaret konularında kanun teklif ve tasarıları ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin olarak Bakanlığın isteği üzerine çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,

e) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek,

f) Yukarıdaki bentlerde belirtilen konularla ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiği takdirde yayımlanmasını temin etmek.
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 Konsey Organlarının Oluşumu, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları


 

Genel Kurulun oluşumu ve görevleri

 

Madde 7 – (1) Genel Kurul 5 inci maddede sayılan üyelerden oluşur ve 6 ncı maddede belirtilen Konsey görevleri doğrultusunda:

a) Yıllık iş planını görüşür ve onaylar,

b) Toplantı gündeminde belirlenen konularda veya hazırlanan raporlarla ilgili görüş bildirir,

c) Gündeme alınması gereken konularda önerilerde bulunur,

ç) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirler,

d) İhtiyaç halinde çeşitli konularda komisyonlar oluşturur ve bunların çalışmalarını sağlar,

e) Gündemde bulunan konuların hangi komisyonlarda görüşüleceğini tespit eder,

f) İcra Kurulunun ve komisyonların faaliyetlerini izler.

 

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları

Madde 8 –

(1) Genel Kurul, Başkanca belirlenen günde, altı ayda bir olağan toplantısını yapar. Olağan toplantının yeri ve tarihi, ilgili üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Genel Kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantının yeri ve tarihi, üyelere toplantı gününden en az beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Toplantı yeri ve diğer ihtiyaçları Bakanlıkça sağlanır. Toplantıların gündemi, İcra Kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanlarından gelen bilgi ve görüşler değerlendirilerek, Başkan tarafından belirlenir.

(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Kurul çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur. Çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler, kendi görüşlerini tutanağa yazdırabilir veya talepleri halinde, toplantıyı izleyen iki gün içerisinde yazılı olarak görüşlerini Sekreteryaya gönderebilir. Toplantı tutanaklarının birer örneği, Sekreterya tarafından tüm üyelere gönderilir. Toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Uygun görülen Konsey raporları Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanır. Bu raporlar aynı zamanda elektronik ortamda tüm üyelere gönderilir.

 

İcra Kurulunun oluşumu ve görevleri

Madde 9 –

(1) İcra Kurulu, Konseyin yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından, dört yıl süreli olarak Konsey amaçlarını gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek, koordine etmek, Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve çalışma programları hazırlamak üzere, ihtiyaca göre üyeler arasından 9 kişilik bir İcra Kurulu oluşturulur. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar.

(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Konseyin çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

b) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak,

c) Konsey çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

ç) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak,

d) Genel Kurul tarafından oluşturulacak komisyonların çalışmalarına nezaret etmek.

 

İcra Kurulunun çalışma usul ve esasları

Madde 10 –

(1)İcra Kurulu üç ayda bir toplanır. İcra Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde İcra Kurulunu toplantıya çağırır. İcra Kurulunun gündemi, Genel Kurul gündemi esas alınarak belirlenir. İcra Kurulu üyelerinden gündeme eklenmesi istenen maddeler, Başkan tarafından öncelikleri değerlendirilerek dâhil edilebilir.

(2)İcra Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde İcra Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Üyelerden üçte birinin ayrılması halinde aynı usulle yeni üyeler seçilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Konsey Başkanı, Sekreterya ve Komisyonlar

 

Konsey Başkanının görevleri

 

Madde 11 – (1)Başkanın görevleri şunlardır

a)Konseyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek,

c) Konseyi temsil sıfatıyla, gerektiğinde Konsey faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak,

ç) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Konseyin toplanma gündemi, tarihi ve yerini gerektiğinde üyelerin de görüşünü alarak tespit etmek ve üyeleri toplantıya davet etmek,

e) Konsey Başkan yardımcısını belirlemek,

f) Genel Kurulca belirlenen icra kurulu üyeleri arasından İcra Kurulu Başkanını seçmek,

 

Sekreterya

Madde 12 – (1) Sekreteryanın görevleri şunlardır:

a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,

b) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,

c) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek, çalışma grupları ile komisyon üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve bunların çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,

ç) Konsey çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini veya dağıtımını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,

e) Konseyin görevleri arasında sayılan organizasyonları yapmak,

f) İcra Kurulu ile çalışma grupları ve komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak,

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Komisyonlar

Madde 13 –

(1) Gümrük ve ticaret politikalarının etkin bir biçimde oluşturulması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi amaçları doğrultusunda İcra Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile çalışma komisyonları kurulabilir. Komisyon üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçer.

(2) Komisyonlar, belirlenen sürede hazırlayacakları raporları değerlendirilmek üzere İcra Kuruluna sunmakla görevlidir.

(3) Komisyonların çalışmasıyla ilgili usuller, İcra Kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanları tarafından belirlenir. Yapılan çalışmalarla ilgili toplantı sonuçları tutanakla tespit edilir, tutanaklar ve düzenlenen raporlar Sekreteryaya sunulur.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Giderler

Madde 14 –

(1) Konsey üyelerinin görevleri sebebiyle, temsilcisi bulundukları kurum ve kuruluşlarca karşılanmayan yol ve konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Konseyin çalışmalarıyla ilgili personel, araç gereç ve donanım ihtiyacı ile her türlü cari giderleri Bakanlıkça karşılanır.

(3) Ayrıca, Konsey çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere ilişkin giderler, Konseyde temsilcisi bulunan kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir.

 

Üyeliğin sona ermesi

Madde 15 – (1) Üyelik:

a) Doğal üyeliklerde, bağlı bulunulan makam ve görevlerden ayrılma ile,

b) Temsilci üyeliklerde, üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması veya temsil edilen kurumun temsilcisini değiştirmesi ile,

c) Temsilci veya seçilmiş üyeliklerde:

1) Yazılı olarak bildirilecek haklı mazeretler dışında, konuları ile ilgili Genel Kurul toplantılarına on iki ay içerisinde iki kez, İcra Kurulu toplantılarına on iki ay içerisinde üç kez katılmama halinde kendiliğinden,

2) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerince ve diğer mâli kanunlardan herhangi birine aykırı davranış dolayısıyla hapis cezası ile cezalandırılmış olma veya 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet memuru olmaya engel suçlardan biri ile mahkûm olma hallerinde kendiliğinden, sona erer.

(2) Üyelerin, haklı sebeplerin varlığı halinde görevlendirilmelerinde izlenen usullerle her zaman üyelikleri sona erdirilebilir. Temsilci veya görevlendirilmiş üyeliklerden birinin boşalması halinde, aynı usulle görevlendirilme yapılır.

(3) Temsilci üyelikler, üyenin süresinin dolmasıyla sona erer. Süresi sona eren üyenin aynı usulle yeniden belirlenmesi ve/veya seçilmesi mümkündür.

 

Yürürlük

Madde 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.