İhracat:2011/3 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE (İHRACAT 2006/12) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(12/03/2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

(İHRACAT: 2011/3)

Madde 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine aşağıdaki Geçici 21 inci madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 21 – (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ila 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin %35'inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır.”

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.