İhracat:2011/20 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Ekomoni Bakanlığından;

 

(29/12/2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

(İHRACAT: 2011/20)

Madde 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 23 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile geçici 18 inci madde kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ek sürelerde yine bu maddelerde belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, 1000 rejim kodu ile gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri değerlendirilebilir.”

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.