İhracat : 2009/9 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

 (06/08/2009   tarihli ve   27311   sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

(İhracat: 2009/9)

 

MADDE 1 - 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin "Belge/İzin düzenlenmesi" başlıklı 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Bu Tebliğ'in 14 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca, (a) bendinde sayılan ürünlerin her bir 8 (sekiz)li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu itibarıyla bir takvim yılı için 200.000 ABD Dolarını aşan ithalatına, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı için 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalata, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmez. Bu çerçevedeki talepler dahilde işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir."

Madde 2 - Aynı Tebliğin "Kapatma müracaatının değerlendirilmesi" başlıklı 38 inci maddesinin (10) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(10) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin/iznin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin/izninin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır."

Madde 3 - Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 15 inci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 15 - (1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 1/4/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ila 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithalat değerinin % 35'inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır."

Madde 4 - Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 16 ncı madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 16 - (1) Elektronik ortamda düzenlenmemiş olan dahilde işleme izin belgesi kapsamında elektrik enerjisi ihracat taahhüdü bulunması halinde, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde ilgili imalatçı firma unvanının veya ilgili belge sayısının yer alması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüt hesabı, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nden teyidi alınan fatura bilgileri esas alınarak kapatılabilir."

Madde 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.