Yeşil Pasaport İşlemleri Hakkında

Sayın üyemiz,

 

Bilindiği üzere, 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar ile;

1. Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan; 

a.    500 bin-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir), (Toplam İhracat 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arası)

b.    10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki), (Toplam İhracat 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arası)

c.    25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç), (Toplam İhracat 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arası)

d.    50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların 4 (dört), (Toplam İhracat 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arası)

e.    100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş), yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. (Toplam İhracat 300,01 Milyon ABD Dolar üzeri)

 

Not: Son üç takvim yılındaki ihracat rakamları dikkate alınmaktadır. 2023 yılı pasaport başvurularında son 3 takvim yılı (2020-2021-2022) ihracat rakamları baz alınmaktadır. Bununla birlikte, her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

 

2.  Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

 

3.  Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra hususi damgalı pasaport alabilecektir.

 

4.  Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 

5.  Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ ve SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

6.  İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

7.  Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma, T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep formu ve aşağıda listelenen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne elden veya kargo/posta yoluyla sunacaktır. İhracatçı Birlikleri tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği'nin sekretarya hizmetlerini yürüten İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri veya yetkilendireceği Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form, İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

 

8.  Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu 3 iş günü içinde iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından 3 iş günü içinde formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il nüfus vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

9.  Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 

10. Pasaportun hasar görmesi, sayfalarının dolması, kaybolması ve isim-soyisim değişikliği gibi durumlarda, hususi damgalı pasaportun yenilenmesi için doğrudan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak ve pasaportun kalan süresi kadar yeni pasaport alınacaktır.  

 

11. Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdaki firma yetkililerinin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.

   

İhracatçı Birliklerine Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

 

1. Dilekçe örneği için tıklayınız. (Müracaat sahibi ile temsil yetkilisinin cep telefonu ve e-posta bilgileri de yazılacaktır),

 

2. Talep Formu için lütfen tıklayınız. (Formun ön yüzü ve arka yüzü arkalı önlü tek sayfada olacaktır) 

Ek: Örnek Talep Formu için tıklayınız.

 • Yapılacak başvuru işlemlerinde her bir müracaat sahibi firma yetkilisi için ayrı ayrı talep formu düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Talep Formu ön ve arka yüzü arkalı önlü tek sayfada olmalıdır. Aksi halde, başvuru kayda alınmayacaktır. Formun arka yüzündeki imza alanı sadece formun ön yüzünde müracaat sahibi kısmında imza atan firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

3. Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi,

 • Anonim şirketler için belgelerin aşağıda yer alan nota göre hazırlanması gerekmektedir.

 

4. Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir),

 

5. Firmayı temsile yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi,

 • (İmza sirküleri aslı/noter onaylı sureti ibraz edilmemesi durumunda başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir).

6. Nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi,

 

NOT: Anonim şirketlerde firmanın son genel kurul hazirun listesinin fotokopisi ile birlikte aşağıdaki evraklardan birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

 1. Güncel ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan firmanın ortaklık yapısını gösterir yazının aslı,
 3. Firmanın pay defterinin ilk sayfasını fotokopisi ile ilgili kişinin bulunduğu sayfa/sayfaların noter onaylı örneği,
 4. İlgili kişiye pay devrini gösterir Yönetim Kurulu kararının noter onaylı örneği,
 5. Firma halka açık ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) alınan başvuru sahibinin ortaklığını gösterir son 3 (üç) ay içinde alınmış yazı.

 

  

Müracaat Sahibi İhracatçı Firma Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar:

   

 1. Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da okunaklı olmak şartıyla el ile doldurulabilir. (İstanbul İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılacak başvurularda talep formunun elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir).
 2. Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
 3. Formun ön ve arka yüzü arkalı önlü tek sayfada olmalıdır.
 4. Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlar dikkate alınır
 5. Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan bilgilerde kısaltma yapılmaz.
 6. Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz.
 7. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.
 8. Formda yer alan “Düzenleme Tarihi”, “Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı” ve “Mühür” kısımları kesinlikle doldurulmaz.
 9. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yazılan dilekçede, belirtilen alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.
 10. Eksik belge ile müracaat edilmesi halinde başvuru işleme alınmaz.

 

Ayrıntılı bilgi için;

 • İrtibat numaraları: 0212 4540288, 0212 4540247, 0212 4540253, 0212 4540232, 0212 4540235,
 • Mail: ihracatservisi@itkib.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

https://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa