Yeşil Pasaport İşlemleri Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU!

Koronavirüs salgını süresince hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) müracaatında bulunacak firmaların, Genel Sekreterliğimize belge asıllarını getirmeden önce gerekli belgeleri doldurarak eksiksiz bir şekilde ihracatservisi@itkib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerekmektedir. Belge kontrolleri yapılıp başvurunun yapılabileceğine ilişkin tarafınıza e-posta ile yapılacak bilgilendirme sonrasında söz konusu belgeleri İTKİB Genel Sekreterliği Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Cad. No:3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K. 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresine posta ya da kargo yoluyla iletebilirsiniz.

Not: Talep Formu ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır. Aksi halde başvuru kayda alınmayacaktır. Formun ön yüzünde müracaat sahibi kısmında imza atacak firma yetkilisi formun arka yüzünde de imza atacaktır.

 

 

 

Sayın üyemiz,

 

Bilindiği üzere, 23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar ile;

 

1. Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan;        

                                                                                              

a.    500 bin-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir), (Toplam İhracat 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arası)

b.    10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki), (Toplam İhracat 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arası)

c.    25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç), (Toplam İhracat 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arası)

d.    50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört (Toplam İhracat 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arası)

e.    100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir. (Toplam İhracat 300,01 Milyon ABD Dolar üzeri)

 

Not: Son üç yıldaki ihracat rakamları dikkate alınmaktadır. Örneğin 2021 yılı pasaport başvurularında 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki ihracat rakamları baz alınmaktadır. Her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

 

2.  Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

 

3.  Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra hususi damgalı pasaport alabilecektir.

 

4.  Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 

5.  Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ ve SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

6.  İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

7.  Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma, T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep formu ve aşağıda listelenen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne elden veya kargo/posta yoluyla sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği'nin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri Genel Sekreteri veya yetkilendireceği Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

 

8.  Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu 3 iş günü içinde iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından 3 iş günü içinde formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il nüfus vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

9.  Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

10. Pasaportun hasar görmesi, sayfalarının dolması, kaybolması ve isim-soyisim değişikliği gibi durumlarda, hususi damgalı pasaportun yenilenmesi için doğrudan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak ve pasaportun kalan süresi kadar yeni pasaport alınacaktır.  

11. Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdaki firma yetkililerinin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.

 

  

İhracatçı Birliklerine Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

 

1. Dilekçe, örneği için tıklayınız. ( Müracaat sahibi ile Temsil yetkilisinin Cep telefonu ve e-posta bilgileri de yazılacaktır),

 

2. Talep Formu için lütfen tıklayınız. (Formun Ön Yüzü ve Arka yüzü tek sayfada olacaktır) 

Ek: Örnek Talep Formu için tıklayınız.

   Not: Talep formuna aşağıda yer alan link üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.

(https://pasaport.ticaret.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/#/nvi/pasaport-talep-formlari

 • Yapılacak başvuru işlemlerinde her bir müracaat sahibi firma yetkilisi için ayrı ayrı talep formu düzenlenmesi gerekmektedir.

3. Firma sahibi veya ortağı için;

 • Firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi, ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı,
 • Anonim şirket yapısına sahip firmaların ortakları veya sahibi için yapılacak başvuruda ayrıca ortaklık pay defteri ve karar defteri asılları,
 • Firma halka açık ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) alınan başvuru sahibinin ortaklığını gösterir son 3 (üç) ay içinde alınmış yazı.

4. Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük üç (3) aya ait SGK bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir),

 

5. Firmayı temsile yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı ve fotokopisi,

 

6. Nüfus cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının okunaklı fotokopisi,

 

 

Müracaat Sahibi İhracatçı Firma Tarafından Dikkat Edilecek Hususlar:

   

 1. Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da okunaklı olmak şartıyla el ile doldurulabilir. (İstanbul İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılacak başvurularda talep formunun elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.)
 2. Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
 3. Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.
 4. Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlar dikkate alınır
 5. Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan bilgilerde kısaltma yapılmaz.
 6. Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama yapılmaz.
 7. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.
 8. Formda yer alan “Düzenleme Tarihi”, “Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı” ve “Mühür” kısımları kesinlikle doldurulmaz.
 9. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yazılan dilekçede, belirtilen alanlar eksiksiz doldurulmalıdır.
 10. Eksik belge ile müracaat edilmesi halinde başvuru işleme alınmaz.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat numaraları: 0212 4540288, 0212 4540247, 0212 4540253, 0212 4540232, 0212 4540235

 

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

https://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa