29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15) ile insan sağlığının korunması hedeflenmektedir. Bahse konu tebliğ hükümleri uyarınca anılan Tebliğ'in EK-1'de yer alan ithal eşyanın insan sağlığının korunması yönünden karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin iş ve işlemler Ticaret Bakanlığının yetkilendirmesiyle Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilmektedir. Aşağıda yer alan dosyalardan ilgili tebliğ hakkında daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.